Kamis, 18 September 2008

MARHATA/PASAHAT SINAMOT DI ULAON UNJUK NA DINAMASA DI JAKARTA

Ala ni angka kemajuan, dohot sompit ni tingki ni Halak Batak di Pangarantoan, gabe godang ma sian suhi-suhi ni Ulaon Adat Batak dipasada Ulaon Adat nasada tu nasada.
Contohna :
• Patua Hata dipasada dohot Ulaon marhusip
• Marhata/Pasahat Sinamot dipasada dohot Ulaon Unjuk

Sudena ulaon napinasada i, denggan do i, asal ma diulahon dohot sada ni tahi dohot saoloan, ai didok umpama ni Ompunta do : Aek godang tu Aek laut, Dos ni Roha do Sibaen Nasaut.
alai tutu adong do hurangna di penempatanna, ima: MARHATA/PASAHAT SINAMOT nataulahon di Ulaon Unjuk ditingki on, gabe sarupa ma ulaon i dohot Ulaon Adat di Napasahat Sulang-Sulang ni Pahompu manang Ulaon Adat ni Namangalua.

Jambar ni Sijalo Jambar na gok sihataan di jabu ditingki Ulaon Marhata Sinamot, gabe dirobah ma istilahna gabe : PANANDAION, jala dipasahat ma ditingki Ulaon Unjuk i.

Nunga Hot Ripe (nunga manjalo pasu-pasu parsaripeon) baru pe dihatai Sinamotna.

Ndang adong nian Panandaion di Adat Batak, alai ala ni Sinamot Sitombol namarlapatan mamasuk tu Sinamot I Jambar ni Parjambar na Gok, asa unang adong panghurangina di Ulaon Na Marhata/Pasahat Sinamot, ai ditingki namarhata sinamot do ingkon pasahaton ni Paranak Jambar ni Parjambar na gok, gabe diciptahon ma istilah : PANANDAION

TINTIN MARANGKUP:
1. Anggo Jambar tu Tulang ni Pangolin dang didok Panandaion, resmi do I pasahaton ni Suhut Parboru tu Dongan Parhundulna, Tulang ni Helana jala dihatahon do I ditingki pasahathon.
2. Na so dapot nijalo ditingkion, ima na dohot Suhut Paranak pasahathon Pinggan Panganan tu Tulang, Bona Tulang, Tulang Rorobot, Bona ni Ari, Hula-Hula ni Namarhaha-maranggi, dohot tu Hula-Hula ni Anak Manjae, hape manggarar Sinamot do nasida, nas ingkon tumpahon ni sisolhotna ai didok do : Dangka do Dupang, Amak do Rere, Amang do Tulang, Anak do Bere. Manumpahi do nian nasida, ai pangolihon Anak Berena (Anakna)


Ndang pola adong perbedaan ni pamungka ni panghataion din a Marhata Sinamot di Ulaon Unjuk di Jakarta on, di Adat Alap Jual dohot Adat Taruhon Jual.

ALAP JUAL :
Protokol Parboru:
Dung masisisean Parboru dohot Paranak mandok kesiapan nasida, songoni nang parhundul ni angka Hula-Hulana be, dipungka Suhut Paidua ni Parboru (Protokol) ma manghatai laho pasahathon ulaon panghataioni tu dongan tubuna.

CONTOH ULAON NI POMPARAN NI SI RAJA HUTAGALUNG :

Protokol : Dihamu nahuparsangapi hami Raja ni Dongan Tubu, Pomparan ni si Raja Hutagalung. Ia ulaonta on ima ulaon na di hasuhuthon ni Pomparan ni Ompunta Miralopak.. Songon nanidok ni Ompunta naparjoloi: Dangkana do Rantingna, Ulaon ni Hahana do Ulaon ni Anggina, tinallik huling-huling tarida holi-holi ala dihami hahadolimuna ma namanghasuhuthon ulaon on hamu Anggidoli Pomparan ni Ompunta Si Rajainaina, ima Anggidoli ima 1. Matasapiak langit; 2, Datu Sorga; 3. Sibulungmotung; 4. Partombus ma nagabe Panamboli, Parsinabung:diulaonta on, hupasahat hami ma tu hamu.

Masisungkunan ma Anggi Doli: Matasapiak Langit, Datu Sorga, Sibulungmotung, Partombus manang ise ma sian nasida nagabe Panamboli/Raja Panungkun
Dung ditodo Raja Hata/Raja Panungkun sian nasida: Masisungkunan ma jolo Parboru:

Raja Panungkun:
Dihamu Suhutnami, Gokkon sipaimaon, Jou-jou sialusan, ia nunga ro hami nuaeng dison lao mangalusi gokkon dohot jou-joumu, jala hundul hita nuaeng di amak tiar dialaman antaran nabidang on asa tiar ma antong parsaulian tiar parhorason panggabeani dihita tumpahon ni Amanta Debata Parasirohai.
Ia naung butong hita mangan indahan nalas, sagat marlompan nataboi, huhut minum aek sitio-tio napinatupamuna, sai pamurnas mai tu daging, saudara tu bohi, sipalomak imbulu sipaneang holi-holi, Songon Bagot namarhalto na niagatan ni paronan, Horas ma namanganhon. Horas ma napatupahon - ia namanungkun ma hami tu hamu Hahadoli, dia ma nangkatna dia ma ultopna, dia ma hatana diama nidokna dialusi Raja ni Hahadoli ma.
Suhut Paidua (Protokol): Horas ma jala gabe Anggidoli, mauliate ma di Tuhanta Pardenggan basai, mauliate ma nang dohononnami tu hamu diholong nirohamunai dihami, ro do hamu antong mangohi gokkon dohot jou-jounami, Ia hata ni sipanganon naung tapangani Raja ni Anggidoli dohononnami ma: Godang sibutong-butong otik sipir ni tondi, ia tung so sadia pe sipanganon dohot siinumon naung tahasagathon i ba sai pamurnas mai tu daging saudara tu bohi., sipaloma imbulu ma I sipaneang holiholi,: . Ia alus ni sungkun-sungkun ni -Anggidoli paboaonnami ma tutu: Parhorasan Panggabean do Anggidoli. Botima
Panungkun:
Horas ma jala gabe hahadoli, parhorason panggabean do hape pinaboana, ia marangkup songon nahundul, mardongan songon namardalan, marangkup do nauli mardongan do nadenggan, asa tangkas ma purba, tangkas ma angkola, asa tangkas hita maduma tangkasan ma namamora, tumpahon ni Tuhanta: asa angkup ni parhorasan panggabeani tangkas ma dipaboa hahadoli asa dibege angka Amanta Raja dohot Inanta soripada tarlobi Hula-hulanta.
Songoni ma hahadoli sungkun-sungkunami, dialusi Hahadoli ma.
Suhut Paidua :
Horas ma jala gabe anggidoli; jagar hata dibahen hamu songon namarlompan hunik, jala dipatama hamu hatai songon namartondi eme, sai tubu ma najagar tu hita on tumpahon ni Amanta martua Debata, dohot Tondi ni Amanta Raja naliat nalolo on.
Ia diari nauli diari nadenggan on nanilehon ni Tuhanta dihita na ro do Pamoruonta, Raja ……. mandapothon hita Hula-hulana, ba asa haru tumangkas botoonta diharoro nasida mandapothon hita, ba hupasahat hami ma tu hamu Anggidoli laho manungkun haroro nasida.
botima Anggidoli
Panungkun:
Horas ma jala gabe diboa-boamu, na ro do hape Pamoruonta Raja ………….; laos diandehon Parhata ni Parborui ma hatana tu Raja ni Hula-Hula dohot Tulang mandok: di hamu nahuparsangapi hami Raja ni Hula-Hula dohot Tulangnami: (huhut ma digorahon Marga nasida ) songon naung rap umbege hita di boa-boa ni Hasuhuton, naeng pungkaonnami ma manghatai dohot Raja ni Pamoruonnami Raja ………………..
Dijolo hamu siaduon, dipudi hamu sipaimaon, sihorus nasuksuk do hamu Rajanami sigohi nalonga, songon nidok ni umpama Rajanami: Ranting ni Bulu Duri, sanjongkal dua jari, Hula-Hula naburju do hamu naolo manuturi jala naolo mangajari di hami Borumu, antong mangido ma hami asa tiroi hamu hami di panghataionnami dohot Pamoruonnami asa sude mardalan tu na denggan, dohot las ni roha, botima pangidoannami. Mauliate ma.
Boha di hamu Pamoruonnami, Raja …………….. marade hamu asa manghatai hita
Protokol PARANAK: Horas ma jala gabe Rajanami, Marade be hami, alai Rajanami asa tangkas hami mangalusi sungkun-sungkun ni Rajai lehon hamu ma jolo tingki dihami asa manghatai ma jolo hami namarhaha-maranggi tarlobi dohot hula-hulanami
Protokol PARBORU: Nauli Amangboru, ulahon hamu ma.
Dung singkop nasida manghatai songon napinatupa ni Parboru laos dipasahat ma hatana tu Parboru.
“Rajanami ma rade be hami Pamoruonmu,…”
“Di hamu Pamoruonnami: Ia dolok ni Sipakpahi Panatapan tu Sibuluan, asa tapungka manghatai pasahat hamu ma jolo Pinggan Panungkunan”
Protokol PARANAK: Mauliate ma Rajanami, ia marcahayo ma songon Mataniari marsinondang songon Bulan ba nunga manggora Hula-Hula laho mamungka manghatai ba dison pasahatonnami ma: Pinggan Panungkunan.
“Borunami; pasahat hamu Pinggan Panungkunan on tu jolo ni Hula-Hulanta”
Catatan: Pinggan Panungkunan ima Pinggan Pasu marisihon: si Pir ni Tondi (dahanon), Napuran (ganjil), Hepeng : 4 lembar sipata ditambai dohot tango-tanggo (juhut)

PARBORU:
Mauliate ma Raja ni Boru (Amangboru), dison nunga dipasahat hamu Pinggan Panungkunan, Pinggan sitio suara, asa tio marsoara, Pinggan Pasu, nahot dihundulanna, sai hot mamasumasu ma Tuhanta dihita; songoni muse peak do diatasna Napuran sirata bulung sipalas roha ni Inanta Soripada, ba sai rata ma antong parhorasan panggabean i dapotonta tujoloan on; huhut do dison boras sipir ni tondi, parbue siribur-ribur sai anggiat ma torop maribur angka pomparanta huhut matangkang manjuara, dohot Boru naburju marroha, jala dohononnami ma asa pir ma pongki bahul-bahul pansalongan, pir ma tondi sai tu tambana ma pansamotan; dison muse ringgit/Rupia namararga, homitan ni boru ni Raja, sipatamba las ni rohanta diloloan bolon on., tarida ma antong dison na Anak ni Raja do hamu, Pahompu ni namora, asa dohononnami ma Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga, tu sanggar ma amporik, tu lubang ma satua, sai sinur ma napinahan gabe naniula, hujalo hami ma on: (catatan: dibuat ma hepeng i, 3 lembar: salembar dilehon tu hambirangna, salembar dilehon tu siamunna, jala salembar ma hasurungan ni ibana Parsinabung) huhut ma dijou Boru: Hamu Borunami pasahat hamu ma jolo Pinggan Panungkunan on tu Paribanmu Parhata ni Borunami, jala dung sahat diuduti ma hatana mandok: di hamu Borunami, sahat ma Pinggan Panungkunan on tu hamu asa gabe Pinggan Pangalusi, mauliate ma.
Diuduti ma hatana mandok: Amangboru, Ba ia hundul hita nuaeng diatas ni amak tiar dijabu namarampang namarjual sigonggom pangisina, sai tiar ma antong parhorasan panggabeani di hita tu angka ari nanaeng ro.
Ia nunga simpul hita mangan indahan na las, hinabosurhon, huhut marlompan nataboi, hinasagathon, huhut minum aek sitio-tio, sai tu tiona ma angka pansamotan, parsauliani tu joloanon tumpahon ni Amanta Pardenggan Basai.

Taringot di sipanganon i dohononnami ma: Bagot namarhalto ma naniagatan ni Paronan, horas ma namanganhon lam tu gandana ma di hamu namangalean angka pansamotan.. Sinimbur ni Panghat ma tu sinimbur ni hotang, sai tudia pe hamu mangalangka sai disi ma hamu dapotan pansamotan.
Didok do Amangboru: Sai jolo ninangnang do asa ninungnung sai jolo pinangan do asa nisungkun, Ia namanungkun ma hami nuaeng Raja ni Boru Dia ma nangkatna dia ma ultopna dia ma hatana dia ma nidokna dipaboa Raja ni Boruma.

PARANAK (mangalusi dung dijalo Pinggan Pangalusi)
Horas ma jala gabe Rajanami, songon nanidokmunai ma tutu, sai tu tiarna ma parhorasan panggabeani sai lam tu tiona angka pansamotani dihita tu angka ari naro:
Taringot tu Sipanganon masak Rajanami dohononnami ma: Godang sibutong-butong, otik sipir ni tondi. Tung sosadia pe nahuparade hami sipanganoni, sai pamurnas ma i tu daging, saudara tu bohi, sipalomak imbulu mai sipaneang holi-holi, hinarat pangkal ni tobu lam tu tonggina, ndada namangholit hami Rajanami tung sibahenon do so sadia, molo tung namangholit pe Rajanami siala ni tangiangmu tu Amanta Debata sai tu tambana ma naniholit.
Sai songon bagot namarhalto ma natubu di robean, horas ma hamu Rajanami namanganhon horas antong nang hami namangalean.
Taringot tu sungkun-sungkun ni Rajai, alusannami ma tutu: Parhorasan Panggabean do nidokna, boti ma Rajanami

PARBORU : Horas ma jala gabe Amangboru dialusmunai, ia didok hamu parhorasan panggabean do hape nanidokna, ba mauliate ma tadok tu Amanta Pardengganbasai, tutuma songon nanidokmunai::
Timbo dolok martimbang panatapan tu pangaloan, Sai manumpak ma Amanta Debata nadiginjang, sai ro ma dihamu singkat ni i marlipat ganda angka pansamotan
Ia namarangkup songon nahundul, mardongan songon namardalan, marangkup do nauli mardongan do nadenggan, asa tung tangkas ma purba, tangkas ma tutu angkola, asa tangkas hita Maduma, tangkasan ma na Mamora, angkup ni parhorasan panggabean i haru tangkas ma dipaboa Raja ni Boru, asa tangkas dibege angka Amanta Raja, dohot Inanta Soripada tarlobi angka Raja ni Hula-Hulanta., botima da Raja ni Boru
PARANAK : I ma tutu Rajanami, mansai las situtu rohanami umbege sungkun-sungkunmunai, tutu ma hamu sisuan bulu jala si panjala, siboto uhum do hamu jala angka anak ni Raja.
Songon nanidokmunai Rajanami asa tangkas ma purba tangkas ma angkola, jala asa tangkas hita maduma, tangkasan ma na mamora, paboaonnami ma rajanami angkup ni parhoransan panggabean i:
Didok umpama ni ompunta najolo:
Denggan ma bulu godang, denggan baen hite-hite. Molo adong anak manang boru magodang denggan ma asa hot ripe. Asa tubuan laklak tubuan singkoru, tubu sanggar diparsopoan, asa tubu dinasida anak dohot boru jala jengkar-jengkar dihangoluan.
Ia dimanang piga ari nasalpu nunga satahi saoloan hita Rajanami disangkap ni angka anakhonta asa hot ripe, jala nagkining nunga rap hita mangudurhon anakhontai tu adopan ni Debata di Bagas JoroNai asa manjalo pasu-pasu parbagason marhite Naposo ni Tuhanta. Nunga terlaksana i dohot denggan.sohariboriboan, Mauliate ma di Tuhanta Pardenggan Basai.
Marpungu ma hita nuaeng dibagas namarampang namarjual sigonggom pangisina on, asa mangido ma hami nian Rajanami diharadeon ni rohamu asa tauduti ma nian ulaonta NA-MARHATA SINAMOT
PARBORU : Tutu ma nanidokmunai Amangboru, denggan ma bulu godang denggan baen hite-hite molo dung magodang anak manang boru denggan ma asa hot ripe. Jala didok hamu asa tauduti ulaonta NAMARHATA SINAMOT. Mauliate ma di Debata:, Mauliate ma dihamu Raja ni Borunami.Ai nunga pitu lilinami paualu jogianami, nunga nauli nipinami ma adong hamu pandurungannami,, ba tangkas do huboto hami anggo hamu Raja …………….
Pat ni gaja tu pat ni hora angka pomparan ni Raja do hamu jala angka namamora. dibahen i pasahat hamu ma sinamoti mansai godang. Botima hatanami Raja ni Boru
PARANAK : Mauliate ma Rajanami, tutu do nanidokmunai Pat ni gaja tu pat ni hora angka anak ni Raja do hita jala angka namora, alai tumangkas do Rajanami dohononnami rap Anak ni Raja do hita naburju marroha. Ala ndang imbulu sinuanhon be hami jala huling-huling nilangkophon tu hamu Rajanami, naung borumuna hian do hami sian angka ompunami,. Tangkas do hutanda hami burju ni rohamu mar-Boru: Ai songon nidok ni umpamai Rajanami
Urat ni Singkoru, dihunghupi bulung bira, anggo haburjuon ni hamu Raja Hutagalung marboru nunga tarbarita sahat ro didia. Mangingot i do Rajanami umbahen nabarani hami ro toadopanmu : ai ida-ida do nabutong jora-jora do namale. Jadi namarsomba ma hami tu hamu Rajanami taringot tu Sinamot ni Parumaennami, tarsongon on ma nian Rajanami elek-eleknami asa si sahali manombahon ma hami Rajanami disomba ni Uhum, somba ni Adat di-godang ni Sinamot ni Parumaennami sipasahatonnami tu hamu Hula-Hulanami.
Songoni ma somba pangidoannami tu hamu Rajanami.
PARBORU : Horas ma jala gabe Raja ni Boru, pangidoanmu asa sahali mangelekhon sahali manombahon hamu di godang ni Sinamot, anggo ahu sandiri ala tangkas do hamu tinanda naburju mar- hula-hula: alai Amangboru, asa tung tangkas botoon ni angka Amanta Raja dohot Inanta Soripada dipangidoanmu di Somba ni Uhum, Somba ni Adat dohot di hata ni Sinamot sipasahatonmu haru dipaboa Raja ni Boru ma
PARANAK : Mauliate ma Rajanami, malambok pusu, tangkas ma tutu paboannami pangidoannami tujolo ni Rajai, di Somba ni Uhum, Somba ni Adat dohot dihata ni Sinamot sipasahatonnami tarsongon on ma Rajanami pangidoannami: Sinamot SITOMBOL ma nian Rajanami, disi ma Lombuna disi ma Hodana dst jala hupasada hami ma gabe Rupiah, jala ALAP JUAL ma Parumaennami, di alaman ni Rajai ma Ulaon, jala mangingot di angka porlu ni tingki Rajanami ULAON SADARI ma nian Songoni ma jolo somba pangidoannami Rajanami.
PARBORU : Dihita namardongan tubu, songoni nang Boru dohot Berenami, tarlobi di hamu sude nahuparsangapi hami Raja ni Hula-Hulanami, nunga rap umbege hita dipangidoan ni Pamoruon asa sisahali mangelekhon/manombahon ma nasida disomba ni Uhum, disomba ni Adat dohot di godang ni Sinamot sipasahaton nasida, ima Sinamot na-Gok Sitombol, Alap Jual, jala Ulaon Sadari beha alusmu::
Songon on ma pangatur ni panungkunan: (ndang pola be tinaringotan Horbo, Lombu d.n.a.)
Parjolo dipasahat ma tu Boru dohot bere:
BORU : Mauliate ma Rajanami, diingot hamu do hami antong Borumu, anggo sian hami Borumu, alusnami sipangihut do anggo hami, songon dia pe haputusanmu Rajanami, namangihuthon ma hami, botima hatanami Rajanami.
Songoni ma alus sian Borunta, nuaeng pinasahat ma tu hita na-Mardongan Tubu
DONGAN TUBU: Mauliate ma Hahadoli, songoni pos ni roham tu pangidoan ni Pamoruonta taringot di Sinamoti, songoni do nang hami dongan tubumu sada do hita songon daion mual songon dia pe pandokmu/ alusmu tu Pamoruonta songoni do nang alusnami, hupasahat hami ma tu Hahadoli, ima hata sian hami sude Dongan Tubu.
Parhata Parboru mangandehon hata tu sude Hula-Hula:
PARBORU : Di hamu saluhutna Hula-Hulanami; (unang lupa manjouhon Marga ni Hula-Hulai) nunga rap umbege hita Rajanami di pangidoan ni Pamoruonnami di Somba ni Uhum, Somba ni Adat di hata ni Sinamot sipasahaton nasida tu hita asa nian sahali mangelekhon, sahali manombahon ma ninna nasida. Andorang so hualusi hami pangidoan ni Pamoruonnami asa pos rohanami Rajanami mangido ma hami di-panuturion sian hamu sude Hula-Hulanami, ai songon nidok ni Ompunta sijolo-jolo tubu : Ranting ni Bulu Duri, sanjongkal dua jari, hamu do hula-hula naburju manuturi, huhut hula-hula pangajari, (laos digora ma Boruna laho pasahathon Microphone tu Hula-Hula)
Hata sian Hula-Hula: (Hula-Hula manungkun donganna sahundulan = biasana satolop do nasida Tulang ni Boru Muli ma mangalusi)
Horas ma jala gabe dihamu Raja ni Borunami, Taringot ni pangidoanmu tu hami hula-hulamu, nunga satahi hami, ahu ma namangalusi:
Mansai las rohanami umbege panghataionmuna hamu namarhula-marboru naung masipaolo-oloan: ba sian hami hula-hulamu sidohononnami tu hamu ba Balintang ma Pagabe tumandanghon sitadoan, sai Asi ma roha niTuhanta, ba arimuna ma gabe molo olo hamu masipaolo-oloan.
Songoni ma hata sian hami Hula-Hulamuna.
PARBORU : Didok ma mauliate di paniroion ni Hula-Hula.
Songoni ma dihamu Raja ni Pamoruonnami, nunga dibege hamu panghataion sian hami namar- Dongan tubu, Borunami, tarlobi sian Hula-Hulanami, jadi: andorang so hualusi hami pangidoanmunai Amangboru, haru dipatangkas Amangboru ma Somba ni Uhum, somba ni Adat dohot godang ni Sinamot ni Borunami nanaeng sisombahononmu tu hami, asa dibege sude Amanta Raja dohot Inanta Soripada naliat nalolo, songoni ma hatanami Amangboru.
PARANAK : Horas ma jala gabe Rajanami, andorang so husombahon hami pangidoannami Rajanami asa tangkas diida Rajai naung sahata hami, denggan ma hupangido soara sian nasida: Dongan tubu, borunami tarlobi dohot hula-hulanami, lehon hamu ma jolo tingki dihami asa manghatai hami Rajanami.
Parjolo ma tu Boru/Bere, didok ma hatana songon on: di hamu Boru dohot Berenami, hamu do nahupangasahon hami di ulaon on, asa pos roha ni Hula-Hulanta naung sisada hata sisada tahi hita dihata ni sinamot sisombahononta tu Hula-Hula Parboru, asa lehon hamu ma hata sian hamu Boru dohot Berenami
Hata sian Boru dohot Bere: Mauliate ma dihamu hula-hulanami, taringot ni hata sian hami Rajanami, songon dia pe nanaeng hatahononmu taringot tu Sinamot dohot Ulaon Adat tu hula-hulani hula-hulanami, rade ma hami Boru dohot Beremu laho manungkoli hamu di gogo dohot sipatupaon. Mauliate ma.
Hata sian Hula-Hula: Songoni ma dihamu saluhutna nahuparsangapi hami Raja ni Hula-Hulanami (didok ma susunan ni Hula-Hulai suang songoni dohot Marga nasida) nunga dibege hamu pangidoannami tu Raja ni Hula-Hulanami asa sahali manombahon nian hami digodang ni Sinamot sipasahatonnami. Andorang so huhatahon hami pangidoannami on Rajanami: mangido ma hami dipanuturion sian hamu, ai hula-hula naburju do hamu naolo maniroi hami angka Pamoruonmu,: ai songon nanidok ni Ompunta naparjoloi do dohononnami: dijolo hamu siaduon Rajanami dipudi hamu sipaimaon sihorus na gok do hamu Rajanami, sigohi nalonga, hupasahat hami ma panghataion on tu hamu, botima.
(huhut dijou Boruna laho pasahathon Microphone)
Hata sian Hula-Hula ni Paranak: Ndang pola berbedai sian hata ni Hula-Hula ni Parboru, tong do Balintang ma pagabe tumandanghon sitadoan, arimuna ma gabe molo dung masipaolo-oloan, songoni ma hata sian hami sude Hula-Hulamuna.
Dungi dipasahat ma tu Dongan Tubu
Hata sian Dongan Tubu ni Paranak: Sian hami dohononnami ma ala naung sahata do hita sian mulanai ba songon dia ma hatamu naung sahata ma hita hahadoli, botima alusnami.
PARANAK : Rajanami, Hula-Hulanami nunga dibege hamu naung sahata do hami namardongan tubu, borunami tarlobi dipanuturion sian hula-hulanami, dipangidoannami asa sahali manombahon, sahali mangelekhon hami disomba ni uhum, somba ni adapt, di godang ni Sinamot sipasahatonnami.
Antong Rajanami, mangoloi pangidoanmunai asa dohononnami ma: disi ma Horbona, disi ma Lombuna, , Masna, dohot Serena, alai Rajanami unang pola lola hamu pabarahon Horbo, dohot Lombu i, , hupasada hami ma sudenai gabe Rupiah ni Pamarentanta. Sinamot na gok sipasahatonnami: Sitombol ma Rajanami, Alap Jual, Ulaon Sadari, jala godangna Rajanami sombahononnami ma Rp. 50.000.000,==
PARBORU : Mauliate ma Raja ni Boru, Rp. 50.000.000,== ma godang ni sinamot sipasahatonmu, sitombol, Alap Jual dohot Ulaon sadari alai nang pe songoni anggo Upa ni Suhi ni Ampang na-Opati dohot angka nahombar tusi pasahatonmu do ate Amangboru.
PARANAK: Baris-baris ni Gajah dirura pangaloan molo marsuru Raja dae ma sooloan ba songon dia pandok ni Rajai Huoloi hami mai Rajanami.
PARBORU : Songoni ma dihita saluhutna napunguon, tarlobi dihamu Hula-Hulanami dielek-elek ni Pamoruonnami dihata ni Sinamot dohot godangna nunga rap umbege hita.
Alai, (dipasahat hatana tu Suhut Sihabolonan) di hamu Suhut Sihabolonannami, didok natua-tua Lasiak natata didia panggilingan, manghatai pe Raja hata tu Raja hata dihamu Suhut Sihabolonan do anggo keputusan. Nunga dipaboa pamoruonta pangidoan nasida di somba ni uhum, somba ni adat dohot godang ni Sinamot ni Borunta sipasahaton nasida ima godangna Rp. 50.000.000,== Sitombol, Ulaon Sadari. Hupasahat hami ma tu hamu.
Hata Alus sian Suhut sihabolonan: (manang Paidua ni Suhut) Horas ma jala gabe, dihamu Hahadoli/Anggidoli – dangkana do rantingna songon dia hata ni hahana songoni do hata ni angina,. Mauliate ma dihamu saluhutna , sada do hita songon daion mual, sisada Anak sisada Boru, songon dia pe naung dihatai hamu dohot pamoruonta, molo dung denggan dirohamu nadohot do hami marlas niroha disi, Mauliate ma dihamu.
PARBORU Dihamu Raja ni Pamoruonnami, nunga be sisada hata sisada pandohan hami Hula-Hulamuna: sai songon nidok ni umpama ma: Amporik mallipik, Onggang marbabang, sai gabe ma parsinamot naotik, gabe ma parsinamot nagodang.
Dipangidoanmuna asa sombahononmu ma godang ni Sinamot sipasahatonmu tu hami Hula-Hulamuna godangna Rp. 50.000.000,== sitombol, Ulaon Sadari tambani Jambar ni Suhi ni Ampang na-opat holoi hami mai, Horas ma jala Gabe, ro ma hamu pasahat hamu ma.
PARANAK Horas ma jala Gabe Rajanami, Mauliate ma dipangoloionmuna dielek-eleknami. Laos digora ma Suhut Paranak huhut mandok songon on::
di hamu Suhut Sihabolonan nunga tangkas dioloi Hula-Hulanta pangidoanta di godang ni Sinamot sipasahatonta, ro ma hamu laho pasahathon Sinamot Nagok tu Hula-Hulanta.
Dung dipangido musik.
Ro ma rombongan ni suhut sihabolonan Paranak mamboan Sinamot diatas ni piring dohot sipir ni tondi, dipasahat ma jolo tu parhata ni Paranak, dungi dipasahat nuse tu Parhata ni Parboru, baru pe asa borhat nasida manomba Suhut Sihabolonan Parboru.
Dung ditortorhon, dapatedek Suhut Parboru ma ulosna jala disaburhon Inanta sian Paranak ma Sinamoti dohot sude isi ni pinggani tu Ulosi.
Dibungkus Inantai ma Sinamoti laos dibagasan Ulosi, - dungi masijalangan,

Ihut ma muse pasahat Parjambaran tu Suhi ni Ampang Naopat dohot uduranna:

• Suhut sihabolonan Parboru : Sijalo Sinamot sian Suhut Paranak
• Upa ni Sijalo Bara : napasahathon Pamarai
• Upa Pariban : napasahathon Sihunti Ampang
• Upa Tulang : dipasahat Suhut Sihabolonan Paranak dohot Suhut Parboru, laos dipasahat Suhut Parboru ma Pinggan Panganan tu Tulang ….
• Upa ni Simandokhon : dipasahat Anak manjae
• Upa Todoan, parorot dohot lan angka sijalo jambar : sesuai tu susunan sian Parboru
• Pomparan ni Ama ni Suhut marhaha maranggi : Sijalo Upa Todoan
• Pomparan ni Ompung Marhaha maranggi : Sijalo Upa Todoan/Panghaei
• Pomparan ni Amang mangulahi Marhaha maranggi : Sijalo Upa Todoan/ Bola Tambirik
• Iboto ni Suhut : Sijalo Upa Parorot
• Punguan ni Marga : Sijalo Upa Punguan
• Pinggan Panganan : tu Parboru upa ni natorop (biasana Parboru do Paradehon pinggan panganan alai dipasahat ma jolo tu Parhata ni Paranak asa songon na sian Paranak Pinggan Panganani)
• Tulang ni Hela : Sijalo Upa Tintin Marangkup (napasahathon Suhut Parboru nidonganan ni Suhut Paranak) Dijalo Suhut Parboru ma amplop namarisi hepeng sian Suhut Paranak laos dipasada tu amplop nanaeng sipasahatonna tu Tulang ni Helai.

Hata ni Suhut Parboru :
Dihamu Dongan Sahundulannami, Tulang ni Helanami
Songon nidok ni umpama: Hot do jabui, hot margulang-gulang, tung boru ni ise pe dialap berenibai, tong doi boru ni Tulang. Tingkion, Borunami ma dialap beremuna:
Godang do hujalo hami sinamot ni boruntai, ba dison otik godangna sian sinamoti hupasahat ma sipalas rohamu dohot pangidoannami tu hamu tung pe borunami dialap beremi ba sisada boru ma hita di boruntai. Las ma rohamu manjalo, Horas ma, jala mauliate
Hata ni Tulang ni Hela: Mauliate ma dihamu Raja ,,,,,,,,,, tutu ma songon nidokmunai, hot pe jabui hot margulanggulang, tung boru niise pe dialap berenibai, tong doi boru ni Tulang.
Dison nunga dipasahat hamu tutu sian Sinamot ni Boruntai sipalas rohanami/upa tintin marangkup mauliate ma dihamu, jala dohononnami ma: molo tung borumuna pe nuaeng dialap berenamii, naung borunami mai jala dohononnami ma sisada boru ma hita.
Mauliate ma dihamu.

PARBORU: Amangboru, mauliate ma dohononnami tu hamu Pamoruonnami, nunga sude hami marlas ni roha, ganup do hami taruli di sinamot nagok naung pinasahatmuna, ba didok rohanami Amangboru, asa dos nangkokna dohot tuatna, atik adong sipangidoonmu sian hami hula-hulamuna, dok hamu ma, ontak ni natolap gogonami oloannami do pangidoanmu.
PARANAK Horas ma jala gabe Rajanami, mansai las rohanami diboa-boamunai, asa pasahatonnami ma pangidoannami tu hamu Rajanami: Anggo pangidoan Rajanami asa Ulosi hamu ma hami sude dohot Ulos Herbang didongani tangiangmuna mangido pasu-pasu sian Amanta Pardenggan Basai, Songoni ma pangidoannami Rajanami, mauliate ma. (Ala naung adong hian panghataion taringot tu bahat ni Ulos Herbang sipasahaton ni Parboru tu Pihak ni Paranak0 didok Parboru ma:
PARBORU Mauliate ma Amangboru, sintong do pangidoanmunai, alai songon naung hudok hami dihatanami naparjolo nangkining, ontak ni naboi tarbahen hami Ulosannami do hamu dohot Ulos Herbang, alai molo tung so sude pe hamu anon naboi huulosi hami dohot Ulos Herbang, pasahatonnami ma tu nasida Ulos Natinonun Sadari, songoni ma Amangboru, mangarade ma hamu:

Tidak ada komentar: